NAT VPS 安装宝塔建站

NAT建站

NAT VPS 安装宝塔建站

2020-11-07 20:34


                      
   NAT VPS安装宝塔建站

 

 

  xshell 连接  安装宝塔 看图的远程地址

                                                                     域名解析服务器管理面板上的ip地址

 安装好宝塔后  8888是连接不了的   要服务器管理面板转发到8888的外部端口  我的为10258 所以ip/10258/xxxxxx  域名绑定端口也要是服务器管理  转发到80的外部端口   我的为16270                                             

 域名要在共享建站处绑定 , 创建共享建站时内部端口应为16270 (nat转发80的16270)

ok